Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tổng hợp và Phòng Hành chính- Tổ chức - Quản trị

Nhiệm vụ của Phòng Tổng hp

 1. Tham mưu xây dựng chương trình làm việc hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tnh; t chức phục vụ thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Tham mưu và tổ chức phục vụ hoạt động của Thường trực HĐND tnh trong việc ch đạo, điều hòa, phi hợp hoạt động của các Ban của ND tnh; bảo đm việc thực hiện quy chế hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tnh; giúp Thường trực HĐND tnh gi mối liên h với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tnh.

3. Giúp lãnh đạo Văn phòng xây dựng nội dung chương trình kỳ hp HĐND tỉnh; tổ chức phục vụ kỳ họp HĐND tnh, cuộc họp của Thường trực HĐND, các Ban ca HĐND tnh; đôn đốc cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND tnh; cuộc họp của Thường trực HĐND tnh, cuộc họp của các Ban HĐND tỉnh.

4. Giúp Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh xây dựng báo cáo công tác; phục vụ các Ban của HĐND tỉnh thm tra đề án, báo cáo, dự tho nghị quyết; giúp Thư ký kỳ họp IIĐND tng hợp các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND; giúp Thường trực HĐND tỉnh hoàn thiện các dự thảo nghị quyết của HĐND.

5. Phục vụ, giúp việc HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của ND và đại biểu HĐND dân tỉnh trong hoạt động giám sát; theo dõi, đôn đốc cơ quan tổ chức và cá nhân thực hiện kiến nghị trong kết luận giám sát.

6. Giúp việc Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND vả đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại, đề xut hướng xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đề nghị của công dân và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị do Thường trực ND tnh chuyn đến cơ quan có thẩm quyn giải quyết.

          7. Giúp việc Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tnh t chức kim tra, giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đề nghị của công dân.

8. Tham mưu, giúp việc cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biu HĐND tỉnh tiếp xúc c tri; hàng năm xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, trước và sau mi kỳ họp HĐND tỉnh giúp Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị văn bn, tài liệu gửi đến các Tồ đại biu, đại biểu HĐND tỉnh, tng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến cơ quan hữu quan xem xét giải quyết.

9. Tham mưu, giúp việc Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và xây dựng kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh vê kết qu giải quyết kiến nghị của c tri.

10. Phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh ch chốt theo quy định của pháp luật.

11. Phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp vảo dự án luật, dự án pháp lệnh và các văn bn khác theo yêu cầu của Uy ban Thường vụ Quốc hội, Chính ph và các Bộ, ngành.

12. Phục vụ Thường trực HĐND tỉnh trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu ND các cấp.

13. Phục vụ Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh trong công tác giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưng k năng hoạt động cho đại biểu HĐND dân các cấp.

14. Thực hiện công tác quản trị mạng tin học cơ quan, phối hợp duy trì thường xuyên hoạt động của cng thông tin Văn phòng HĐND tỉnh; tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt dộng tại ND và cơ quan Văn phòng

15. Phối hợp với phòng Hành chính - Tổ chức - Quàn trị thực hiện nhiệm vụ chung của Văn phòng.

 

Nhiệm vụ của Phòng hành chính - Tổ chức – Qun trị

 1. Thực hiện tt các chế độ đối với công tác cán bộ, lao động, tiền lương, bo hiểm, qun lý hồ sơ cán bộ. Theo dõi chế độ ngh phép và thực hiện công tác thi đua khen thưng và k luật.

2. Giúp Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng trong việc đón, tiếp khách. Phục vụ các kỳ họp HĐND, các hội nghị, hội tho, cuộc họp, cuộc làm việc của HĐND, cuộc họp của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng.

3. Bảo đàm các điu kiện, phương tiện phục vụ làm việc của Thường turc HĐND, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng.

4. Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động, thực hiện việc thanh, quyết toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh theo đúng quy định.

5. Quản lý tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc của cơ quan. Qun lý mạng máy tính. Thực hiện bảo dưỡng, bảo trì trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan theo Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước. Điu hành đội xe cơ quan phục vụ công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng.

6. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, tiếp nhận, in sao, chuyển phát công văn tài liệu; quản lý sử dụng con dấu, công tác bảo mật.

7. Đảm bảo trật tự, nội vụ và công việc khác của cơ quan Văn phòng.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng giao.

Phòng Tổng hợp


Tin khác
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 347
  • Trong tuần: 2,675
  • Tất cả: 422,691
Đăng nhập