Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thanh Liêm nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, giám sát.

Thẩm tra, giám sát là một trong những chức năng chủ yếu của các Ban Hội đồng nhân dân các cấp. Thực tiễn hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm trong những năm qua cho thấy, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để tăng cường công tác giám sát việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Kết quả hoạt động giám sát của các Ban đã có tác dụng tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương.

Tuy nhiên, hoạt động giám sát của các ban HĐND huyện vẫn chưa được thường xuyên, hiệu quả thẩm tra, giám sát còn hạn chế, một số kiến nghị của các ban chưa được các cơ quan hữu quan thực hiện nghiêm túc và kịp thời. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác thẩm tra, giám sát trong thời gian tới; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thanh Liêm chú trọng thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi thành viên trong Ban, phát huy trí tuệ tập thể, đảm bảo tính dân chủ trong công tác thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện cũng như tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên.

Hai là, để công tác thẩm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, mang tính phản biện cao, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm liên quan cần đảm bảo thực hiện nghiêm quy trình thủ tục soạn thảo ban hành Nghị quyết theo đúng quy định của luật pháp: các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, các tài liệu có liên quan phải được gửi tới Ban đúng thời gian, có sự thẩm định của cơ quan tư pháp đối với các văn bản có yêu cầu phải thẩm định. Trên cơ sở đó mới từng bước đổi mới nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, giám sát.

Ba là, để đảm bảo việc nắm bắt thông tin kịp thời và chủ động, Ban cần  được cung cấp thông tin đầy đủ như: tham dự các cuộc họp do UBND huyện tổ chức để đóng góp và thông qua các dự thảo báo cáo, đề án, dự án theo lĩnh vực Ban phụ trách để nắm bắt thông tin, khai thác và tổng hợp văn bản, tài liệu có liên quan. Như vậy, giúp cho các thành viên của Ban có thêm cơ sở để tham gia xây dựng báo cáo thẩm tra đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Bốn là, kinh nghiệm cho thấy, để hoạt động giám sát được hiệu quả, ngoài việc lựa chọn chủ đề dư luận quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, các thành viên trong Ban phải sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến của cử tri để thu thập, xử lý thông tin và quyết định tổ chức thực hiện giám sát. Cùng với đó Ban cần tái giám sát việc thực hiện kết luận giám sát, làm căn cứ để đưa ra chất vấn tại kỳ họp HĐND nếu chủ thể chịu sự giám sát chưa triển khai thực hiện hoặc chưa hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Năm là, tăng cường giám sát chuyên đề; nội dung giám sát chuyên đề tập trung: vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, lựa chọn những vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, bức xúc hoặc thông qua dư luận, thông tin, báo chí, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân

                                                Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thanh Liêm

Tin khác
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 51
  • Trong tuần: 3,493
  • Tất cả: 404,856
Đăng nhập