Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

         Ngày 09/3/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành; Lãnh đạo các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Lãnh đạo HĐND, các Ban HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện

Kết luận Hội nghị giao ban TT HĐND tỉnh với TT HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ nhất

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ sau hội nghị giao ban lần thứ nhất đến nay; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, từ sau hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ nhất đến nay, Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, hoạt động giám sát; kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách, chủ trương, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Thường trực HĐND tỉnh, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong các lĩnh vực công tác, nhất là trong việc tổ chức các kỳ họp và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, đặc biệt là nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội… 

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới được Hội nghị xác định là: Tăng cường phối hợp, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ nhất là các nghị quyết liên quan phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chủ trương các dự án đầu tư công, các cơ chế, chính sách liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Tập trung hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh; phân bổ, quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng quy định nguồn vốn từ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương, Kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đồng thời, chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh, các phiên họp thường kỳ, phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh. Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn địa phương. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, thực hiện linh hoạt hình thức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp đảm bảo quy định, phù hợp điều kiện, tình hình thực tế; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động giám sát; tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; giải quyết các nhiệm vụ phát sinh; duy trì nghiêm việc tiếp công dân… 

Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kim Bảng phát biểu tại hội nghị

Sau phần thảo luận đánh giá về kết quả hoạt động; Hội nghị đã tập trung thảo luận chuyên đề về “Các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025”. Các đại biểu đã đánh giá khái quát những kết quả nổi bật đạt được, những vấn đề tồn tại, hạn chế và trao đổi, chia sẻ những bài học kinh nghiệm hay, giải pháp có hiệu quả trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại các nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, nhất là giải pháp về xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách có liên quan; việc đôn đốc, theo dõi, giám sát các cơ quan HĐND các cấp trong thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách đã ban hành. 

 Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Trong đó có việc tăng cường phối hợp, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức các kỳ họp của HĐND; các phiên họp của Thường trực HĐND.

Về các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục phối hợp rà soát, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách thể chế hóa các nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó, trọng tâm là các cơ chế, chính sách về phát triển hạ tầng. Rà soát, hoàn thiện, ban hành các quy hoạch đảm bảo thống nhất, đồng bộ, tăng cường quản lý quy hoạch, phát huy lợi thế tạo động lực thúc đẩy phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tiếp tục rà soát, ban hành các các nghị quyết về đầu tư công, kế hoạch sử dụng đất, danh mục dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hút đầu tư. Tập trung thực hiện cải cách, hiện đại hóa hành chính, cắt giảm, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các thủ tục cho người dân, doanh nghiệp, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đội ngũ cán bộ công chức có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã ban hành; đồng thời, đánh giá, đề xuất, tham mưu các nghị quyết về cơ chế, chính sách dự kiến ban hành; đồng thời, đánh giá, đề xuất, tham mưu các nghị quyết về cơ chế, chính sách dự kiến ban hành. Đưa vào chương trình giám sát chuyên đề hàng năm các cuộc giám sát liên quan triển khai các nghị quyết, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, đô thị, khai thác tài nguyên khoáng sản, quản lý thu chi ngân sách; đầu tư xây dựng nông thôn mới và các cơ chế hỗ trợ thực hiện các chương trình, đề án; việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân...

Nâng cao chất lượng trong thực hiện chức năng quyết định, thẩm tra các nội dung trình kỳ họp HĐND; tăng cường các hoạt động thảo luận, chất vấn, từ đó có kiến nghị với các cơ quan có liên quan hoàn chỉnh các nội dung trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

          Đối với các cơ quan liên quan đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: UBND tỉnh tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành; đồng thời, khẩn trương rà soát, đề xuất ban hành các Nghị quyết của HĐND và các quy định của UBND tỉnh về các cơ chế, chính sách thể chế hóa trên các lĩnh vực, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các đồng chí Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy (đồng thời là Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố) chỉ đạo rà soát việc ban hành các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp mình và Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đảm bảo kịp thời, sát với thực tiễn địa phương; đồng thời, nhanh chóng cụ thể hóa, ban hành nghị quyết của HĐND và kế hoạch, chương trình của UBND để tổ chức thực hiện. HĐND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đôn đốc, giám sát việc thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh, của huyện, đảm bảo phát huy hiệu quả. Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND thường xuyên theo dõi, giám sát, kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc và đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách trong quá trình tổ chức thực hiện...
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1044
  • Trong tuần: 6,057
  • Tất cả: 710,829
Đăng nhập