Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7 ( Kỳ họp chuyên đề ) HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 10/6/2022, tại Hội trường UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa XIX. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên & Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động-Thương binh & Xã hội, Văn hóa-Thể thao & Du lịch, Tư pháp; Đại diện Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

            Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh đã thông qua 38 nghị quyết, trong đó có 03 nghị quyết về chủ trương đầu tư, hỗ trợ vốn đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ làm cơ sở để báo cáo Trung ương hỗ trợ nguồn vốn triển khai thực hiện các dự án, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngày 20/5/2022, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 450/TTg-KTTH thông báo chính thức việc bố trí vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho 02 Dự án, để bảo đảm hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án, báo cáo Bộ Kế hoạch Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và giải quyết các nhiệm vụ phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 7 ( Kỳ họp chuyên đề ) HĐND tỉnh để xem xét, thảo luận, thông qua các Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công; điều chỉnh, bổ sung: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Nghị quyết xác nhận kết quả giải quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị Đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ từng nội dung, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sát để Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị các chủ trương đầu tư, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công bảo đảm quy định, hiệu quả, góp phần vào thành công của Kỳ họp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư

trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp

  Tại kỳ họp, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày các tờ trình về việc ban hành nghị quyết gồm (04 tờ trình): (1) Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ QL.1A giao với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bằng nút giao Liêm Sơn đi qua huyện Bình Lục giao với đường QL.21A, QL.21B đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Ninh Bình; kết nối di tích quốc gia đặc biệt là đền Trần Thương (tỉnh Hà Nam) và Khu di tích lịch sử - văn hóa đền Trần (tỉnh Nam Định). (2)Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng sửa chữa, cải tạo nâng cấp và mua sắm trang thiết bị trường Cao đẳng nghề Hà Nam. (3)Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam.  (4)Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Hà Nam.

Tiếp đó, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh trình bày tờ trình ban hành Nghị quyết về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai Kỳ họp.

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp

 Đồng chí Phạm Văn Tạo, Trưởng Ban  Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh

trình bày báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp

Sau khi nghe Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: sau một thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XIX đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Đây là những nội dung quan trọng để triển khai kịp thời văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, giải quyết những nhiệm vụ cấp bách phát sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, ngay sau Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện; đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành, các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là, hoàn thiện các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo đúng quy trình, quy định của pháp luật để triển khai đầu tư, thi công các Dự án đầu tư công đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Rà soát, cân đối nguồn lực đầu tư công ở các cấp ngân sách, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để bố trí đủ vốn cho các Dự án đầu tư công theo kế hoạch, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và của tỉnh; đồng thời, tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo đúng quy định; tập trung chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ, quy trình, quy định.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ Đại biểu và các vị Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành; các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được ban hành.

Các vị Đại biểu HĐND tỉnh trên cương vị công tác của mình tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người Đại biểu Nhân dân; gắn bó chặt chẽ với Nhân dân; tuyên truyền bằng hình thức phù hợp nhất là công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh về các Dự án đầu tư công đã ban hành, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Nhân dân. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng rằng với những quyết nghị quan trọng của Kỳ họp, cùng với sự điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, tỉnh Hà Nam chúng ta sẽ có bước phát triển mới trong chặng đường tới.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 378
  • Trong tuần: 6,325
  • Tất cả: 714,430
Đăng nhập