Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh, khóa XIX.

        Ngày 07/12/2022, sau khi nghe các báo cáo công tác của các cơ quan theo quy định, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp.

anh tin bai
 Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày các tờ trình tại kỳ họp 
 

Tại kỳ họp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH  Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày các tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết, gồm (06 tờ trình):(1) Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp và chương trình ban hành Nghị quyết trong năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh; (2) chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023; (3) Về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023; (4) kết quả giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực; (5) kết quả giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2021; (6) kết quả giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.Lãnh đạo UBND tỉnh trình bày các tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết gồm (4 tờ trình): (1) thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Kim Bảng đạt tiêu chí đô thị loại IV; (2) thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Kim Bảng;(3) Tờ trình ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Hà Nam; (4) danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

anh tin bai

 Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các tờ trình tại kỳ họp

          Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động- Thương binh & Xã hội, Nông nghiệp &Phát triển nông thôn, Giáo dục - Đào tạo, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnhtrình bày các tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết ( 35 tờ trình, trong đó:lĩnh vực Kế hoạch & Đầu tư 20 nội dung, lĩnh vực Tài chính Ngân sách 05 nội dung, lĩnh vực Nội vụ03 nội dung, lĩnh vực lao động xã hội 02 nội dung, lĩnh vực nông nghiệp 02 nội dung, lĩnh vực giáo dục 01 nội dung, lĩnh vực tư pháp, cải cách hành chính 02 nội dung), gồm: Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; giao kế hoạch đầu tư công năm 2023; giao chi tiết, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 do cấp tỉnh quản lý; bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam;kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án cho một số dự án đầu tư công do ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện bố trí vốn thực hiện;chủ trương dừng thực hiện dự án (kết thúc dự án) một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh (16 dự án); dừng chủ trương đầu tư một số Dự án xây dựng; phê duyệt chủ trương đầu tư một số Dự án Xây dựng; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số Dự án Đầu tư xây dựng;sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 quy định một số chính sách ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam; phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023; phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2021; quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn đầu tư các dự án quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam; quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam; tạm giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù năm 2023; phê duyệt và giao bổ sung biên chế giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục mầm non và Phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023; Quy định chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; Về thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025; sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh đầu cấp trong các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hà Nam; sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 Quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

anh tin bai

 Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày
 các tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết tại kỳ họp

anh tin bai

 Đồng chí Phạm Văn Tạo, Trưởng Ban chuyên trách Ban KT-NS HĐND tỉnh

  trình bày báo cáo thẩm tra của Ban KT-NS tại kỳ họp

Tiếp theo phần trình bày các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, Trưởng các Ban của HĐND tỉnh trình bày báo cáo của Ban về nội dung thẩm tra theo lĩnh vực được phân công.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 483
  • Trong tuần: 20 191
  • Tất cả: 1184153
Đăng nhập