Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ năm, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Ngày 21/9/2023, tại huyện Thanh Liêm, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ năm, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghịDự hội nghị có đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngànhThường trực HĐND, Chủ tịch UBND, Lãnh đạo các Ban HĐND, Lãnh đạo Văn phòng các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm.

anh tin bai

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

báo cáo đề dẫn thảo luận chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố 9 tháng đầu năm 2023; báo cáo đề dẫn thảo luận chuyên đềKinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân”; những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân trong thời gian tới.

Về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức tốt 03 Kỳ họp HĐND (01 Kỳ họp thường lệ và 02 Kỳ họp chuyên đề), ban hành 47 nghị quyết về các nhiệm vụ quan trọng như thông qua Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nội dung bổ sung để báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chủ trương một số dự án đầu tư công, để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; một số chủ trương, cơ chế theo nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh triển khai thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch; tổ chức rà soát, khảo sát việc ban hành nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, tổ chức tổng kết việc thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân từ 01/7/2016 đến 30/6/2023 trên địa bàn tỉnh.

Về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố,Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, trọng tâm là nâng cao chất lượng các Kỳ họp, hoạt động giám sát; phối hợp chặt chẽ, kịp thời với UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp tổ chức các kỳ họp HĐND, ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường và tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri (như: tăng thời gian, số lượng, mở rộng điểm tiếp xúc ở các thôn, tổ dân phố và thực hiện đổi địa bàn tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử đối với đại biểu HĐND là lãnh đạo HĐND, UBND, gắn tiếp xúc cử tri với công tác đối thoại,...); tiếp tục thực hiện giám sát thường xuyên, tập trung vào những vấn đề được cử tri, nhân dân. Các Tổ đại biểu, Đại biểu HĐND phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động của HĐND, phản ánh nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri; theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri. Bên cạnh kết quả đạt được, cùng còn một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế đó là: Việc phối hợp hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu một số nội dung trình kỳ họp còn chưa đầy đủ, kịp thời; việc thể chế hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh có nội dung còn chậm; một số vướng mắc, khó khăn phát sinh trong triển khai thực hiện nghị quyết chưa được kịp thời tổng hợp, đề xuất giải pháp tháo gỡ; một số vấn đề bức xúc, nổi cộm cử tri và nhân dân kiến nghị kéo dài nhưng chưa được giải quyết hiệu quả, dứt điểm..

anh tin bai

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

điều hành thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh;Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố 9 tháng đầu năm 2023 và thảo luận chuyên đề về Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân, trong đó tập trung thảo luận chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả một số hoạt động như:công tác thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết và giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách; nâng cao chất lượng tự kiếm tra nghị quyết của HĐND; công tác phối hợp rà soát, xây dựng nghị quyết của HĐND cấp huyện (về căn cứ; dự báo, đánh giá tác động của nghị quyết; quy trình soạn thảo...); thẩm tra, thảo luận, ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn và giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết đảm bảo phát huy hiệu quả thực tiễn..

anh tin bai

 Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả của các cơ quan trong 9 tháng đầu năm 2023 và tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần được khắc phục. Trong thời gian tới đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau: Phối hợp, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND các đã ban hành, nhất là các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND cấp tỉnh, cấp huyện bầu, nhiệm kỳ 2021-2026; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, đôn đốc, theo dõi việc kết luận sau giám sát, đồng thời, tăng cường giám sát thường xuyên; tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là các kiến nghị được cử tri, nhân dân quan tâm; thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ; thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Để nâng cao chất lượng nghị quyết của HĐND các cấp, đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số giải pháp, nhiệm vụ: nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong trong việc tham mưu, đề xuất xây dựng nghị quyết, đảm bảo tính chủ động; triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật có liên quan để tham mưu, đề xuất nghị quyết của HĐND đảm bảo đúng quy định; đối với các nghị quyết về cơ chế, chính sách chú trọng việc tham vấn ý kiến các cơ quan chức năng, đối tượng chịu tác động của nghị quyết để đảm bảo nội dung phù hợp với quy định của pháp luật, thực tiễn và nguyện vọng của người dân. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, thẩm tra dự thảo nghị quyết, cơ quan tư pháp thẩm định về cơ sở pháp lý, sự cần thiết, tính hợp hiến, hợp pháp; đảm bảo thể thức phù hợp với các quy định của pháp luật;  thường xuyên rà soát, theo dõi để kiến nghị trong tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật; các Ban HĐND chủ động tham gia từ quá trình chuẩn bị xây dựng dự thảo nghị quyết; các dự thảo tờ trình, nghị quyết và tài liệu có liên quan đến nội dung thẩm tra cần được gửi sớm để các cơ quan có thời gian nghiên cứu. Đổi mới phương thức thảo luận, thông qua nghị quyết tại kỳ họp, cần định hướng, gợi ý những vấn đề trọng tâm, những nội dung còn có ý kiến trái chiều,  phạm vi tác động của nghị quyết, nguồn lực thực hiện, để đại biểu HĐND tập trung thảo luận làm rõ; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực thực hiện chức năng quyết định của đại biểu HĐND, dành thời gian thỏa đáng để thu thập, nghiên cứu kỹ các văn bản để tham gia ý kiến thảo luận tại kỳ họp, góp phần đảm bảo tính khả thi của nghị quyết.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND chú trọng tổ chức giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện nghị quyết; nếu phát hiện vấn đề chưa phù hợp trong triển khai thực hiện nghị quyết, Thường trực HĐND trao đổi với UBND và trình HĐND xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. Hội đồng nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát việc ban hành nghị quyết và giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND cùng cấp và nghị quyết của HĐND cấp dưới theo luật định.

Trước khi vào hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị đã đi khảo sát thực tế, thăm quan một số mô hình phát triển kinh tế xã hội tiêu biểu trên địa bàn huyện Thanh Liêm./.

anh tin bai

Các vị đại biểu khảo sát thực tế tại địa phương

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 2412
  • Trong tuần: 16 620
  • Tất cả: 1342112
Đăng nhập