Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 và phiên họp tháng 10/2023.

         Ngày 11/10/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh và phiên họp tháng 10/2023. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh; Uỷ ban MTTQ tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH &HĐND, UBND tỉnh.  

anh tin bai
 Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

          Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2023, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, trong tháng 9/2023, Thường trực HĐND phối hợp chuẩn bị các nội dung Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh, phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ 5 giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố (tại huyện Thanh Liêm). Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; giám sát, nắm tình hình, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Thường trực HĐND tỉnh tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu; ban hành Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm 2023 HĐND tỉnh đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026; hoàn thành giám sát về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2022; xây dựng kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh; tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh…

 Về nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023: kỳ họp dự kiến được tổ chức trong 2,5 ngày (khoảng thời gian từ 05/12 - 08/12/2023) tại Hội trường UBND tỉnh; kỳ họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc, phiên thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét các báo cáo công tác của HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và các ngành theo quy định; xem xét thông các Nghị quyết theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh.  

anh tin bai
 Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tại phiên họp

        Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo đề xuất các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh; báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.  Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh báo cáo tình hình giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân 

anh tin bai
 Đồng chí Phạm Văn Tạo, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh
  phát biểu ý kiến tại hội nghị

        Tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp; căn cứ pháp lý và sự cần thiết ban hành các nghị quyết dự kiến trình tại các kỳ họp; kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; đánh giá kết quả công tác tháng 10/2023, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 

anh tin bai
 Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
 Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

         Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Thường trực HĐND đề nghị các cơ quan thực hiện tốt một số nội dung:

        Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới: Đề nghị các cơ quan tập trung chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh, Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; triển khai các nội dung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo Kế hoạch; hoàn thiện các nội dung trình Thủ tướng Chính phủ thông qua Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thường xuyên nắm tình hình, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành. Triển khai thực hiện, hoàn thành Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh; xây dựng chương trình giám sát năm 2024 của HĐND tỉnh đảm bảo phù hợp; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; tăng cường giám sát, theo dõi, nắm tình hình, giải quyết các nhiệm vụ phát sinh kịp thời, đúng quy định; phối hợp đôn đốc, chỉ đạo, giải quyết hiệu quả các ý kiến, kiến nghị tính chất bức xúc, kéo dài liên quan đến một số lĩnh vực đời sống, sinh hoạt của cử tri và nhân dân; rà soát, nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách, các nhiệm vụ liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên; phát huy hơn nữa vai trò giám sát của Tổ đại biểu, đại biểu HĐND các cấp đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; theo dõi, nắm bắt tình hình địa bàn ứng cử, kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh.

       Đối với nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023: thống nhất với các nội dung đề xuất, dự kiến trình Kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tham mưu rà soát các nghị quyết trình Kỳ họp đảm bảo căn cứ, cơ sở pháp lý, sự cần thiết ban hành các nghị quyết, lưu ý một số nội dung: Bám sát chỉ đạo của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX đề xuất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm cao, phù hợp với lộ trình, kế hoạch phấn đấu của giai đoạn 2021-2025; Rà soát cơ sở pháp lý, đảm bảo thẩm quyền, sự cần thiết ban hành và khả năng cân đối nguồn lực để thực hiện; đánh giá kỹ tác động của chính sách sau khi ban hành để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của chính sách..

       UBND tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian theo kế hoạch; Chỉ đạo chuẩn bị các báo cáo phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri theo yêu cầu. Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp chuẩn bị các điều kiện, nội dung tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri; kịp thời nắm bắt, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, tham gia các nội dung của nghị quyết; lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động; phối hợp tuyên truyền các chủ trương, cơ chế, chính sách, nghị quyết ban hành, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Các Ban của HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thẩm tra các nội dung theo lĩnh vực được phân công đảm bảo tiến độ, chất lượng. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị, đề xuất địa điểm tiếp xúc cử tri; các Đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, tham gia tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử; chủ động nghiên cứu tài liệu Kỳ họp, tích cực thảo luận và quyết định các vấn đề trong Chương trình Kỳ họp./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập