Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng HĐND tỉnh năm 2021.

        Chiều ngày 29/01/2021, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Long, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; tham dự hội có các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Ban chuyên trách của HĐND tỉnh, cùng các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng HĐND tỉnh.  

Đồng chí Hoàng Chí Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị

 Tại hội nghị, Đồng chí Hoàng Chí Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ và nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo tổng kết công tác Văn phòng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo hoạt động tài chính cơ quan năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đinh Văn Tâm, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020, chương trình công tác năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng

 phụ trách Văn phòng HĐND tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị

Năm 2020, trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn đan xen, nhất là tác động của đại dịch Covid 19, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị có liên quan, cùng với đó là sự hiệu quả trong công tác điều hành của tập thể Lãnh đạo Văn phòng HĐND, sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, Văn phòng HĐND tỉnh đã  hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào những kết quả mà HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh đã đạt được trong năm, cụ thể: Đã thực hiện tốt việc tham mưu, phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh trong xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm; tham mưu, phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh, phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; hoạt động tiếp xúc cử tri, thẩm tra, giám sát, khảo sát chuyên đề theo kế hoạch; phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với các văn bản phát sinh giữa hai kỳ họp đúng quy định; phục vụ Thường trực HĐND tiếp dân công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền, tích cực ứng dụng CNTT trong hoạt động; phục vụ các hoạt động đối ngoại của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và đảm bảo các điều kiện đảm bảo phục vụ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các điều kiện hoạt động của các đại biểu HĐND tỉnh…

Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn lãnh đạo, vận động tập thể cán bộ, công chức cơ quan đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2020 của cơ quan. Quan tâm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ, chính sách, chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động.

Kết quả các phong trào thi đua năm 2020: Cơ quan Văn phòng được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”, được UBND tỉnh tặng cờ thi đua và được đề nghị tặng cờ thi đua Chính phủ; 100 % số phòng thuộc Văn phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 01 phòng được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, 01 phòng được tặng bằng khen của UBND tỉnh; 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có những đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh, trong đó Công đoàn cơ quan được tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Tại hội nghị, cán bộ, công chức trong cơ quan đã tích cực thảo luận, cơ bản bày tỏ sự nhất trí với những kết quả, đánh giá trong các báo cáo; đóng góp ý kiến vào nội quy, quy chế, chế độ chính sách của cơ quan; đồng thời phân tích đề xuất, giải pháp nhiệm vụ cụ thể để góp phần thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Long, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

 phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Long, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan đã đạt được trong năm 2020; trong thời gian tới đồng chí đề nghị Lãnh đạo Văn phòng HĐND,  Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ: truyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là việc thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị 04-CT/TU, ngày 06/4/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; triển  khai thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ trong nội bộ cơ quan; tăng cường sự phối hợp giữa Lãnh đạo Văn phòng và các Đoàn thể trong cơ quan trong việc thực hiện quy chế dân chủ, phát huy vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ.

 

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí  Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Văn phòng, Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh đạt được trong năm 2020; đồng thời giải đáp một số kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền của Lãnh đạo HĐND tỉnh. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh hoàn thành chương trình công tác năm; trong đó tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ kỳ họp, phiên họp; hoạt động giám sát, thẩm tra; tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Cán bộ, công chức cơ quan tích cực, chủ động trong công việc, thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt văn hóa công sở, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất; duy trì, thực hiện hiệu quả các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…. Công đoàn cơ quan phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục vận động đoàn viên công đoàn thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đồng thời thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức cơ quan.

Tiếp đó, Hội nghị tiến hành nội dung công bố các quyết định thi đua, khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

 

Đồng chí Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Phòng Tổng hợp

 

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Phòng HC-TC-QT

 

Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo Ban KT- NS HĐND tỉnh

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Lãnh đạo Ban Văn hóa- Xã hội

Sau nội dung phát động thi đua, đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và đồng chí Hoàng Chí Dũng, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng  HĐND tỉnh ký kết giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2021./.


        Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và

 đồng chí Hoàng Chí Dũng, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng  HĐND tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2021./.

Phòng Tổng hợp


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập